Trä/bioindustri

 

Bothnia BioIndustries Network

Piteå Science Park (PSP) har under 2014 bedrivit projektet ”Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen BD/AC”, där Längmanska Företagarfonden har varit en av finansiärerna. Ett resultat av projektet är ett väl etablerat samarbete med det regionala nätverket av företag, forskningsinstitut och akademi, som är kopplat till skogsindustrin, kompositindustrin och den nya biobaserade industrin. En erfarenhet av projektet är att det finns ett mycket stort behov av regional samordning, för att kunna ta steg mot kommersialisering.

För att ta vara på erfarenheten av det arbete som gjorts i tidigare nämnda projekt är tanken att genomföra klusterbildning. Tidigare har företagen i princip arbetat var och en för sig och då har utvecklingen mest varit att effektivisera processerna. Nu har företagen kunnat diskutera frågor om t ex vad som är effektivast nyttjande av olika råvaror, biprodukter m m. I det förra projektet har de arbetat med olika idéer som skulle kunna kommersialiseras på sikt, men ännu inte kommit så långt i processen. I det nu aktuella projektet ska arbetet med innovationer m m fortsätta. Projektet ska under tre år fortsätta det arbetet och därefter ska deltagande företag uppleva att det resultat de uppnår av klusterbildningen medför att de är villiga att helt finansiera samtliga kostnader.

 

Excellence Center for Dynamic Drying – Pilot

Med hjälp av projektet vill Alent Drying AB få igång ett pilotprojekt med support till de kunder som har deras styrning av virkestorkar. Alent Dryings tanke är att till en början anställa en person som får utbildning i tekniken för torkningen för att under kvartal 2 2017 anställa ytterligare två personer. Tanken är även att skapa program för analys i databas för att kunna upptäcka t ex onormala förhållanden hos avtalskund.

I förlängningen vill de att Excellence Center ska kunna växa och omfatta fler företag och branscher och kunna ge support på flera språk. Vid universitetet finns studenter, doktorander med flera från ett stort antal länder och som många gånger har medföljande maka/make med sig. De medföljande har sällan någon anställning under sin vistelse här och skulle därför kunna vara en resurs i Excellence Center.

Från skogsplan till avverkning samt papperstillverkning med produkter

Syftet med ansökan är att utveckla skogsutställningen vid Teknikens Hus så att fler får möjlighet att uppleva, upptäcka och öka sin kunskap om skogsbruk och produkter från skogen. Vidare är avsikten att den förnyade utställningen kan väcka intresse hos besökarna att tänka sig en framtid inom skogsnäringen och de näringar som vidareförädlar skogsråvara.