Utbetalning

Längmanska företagarfonden finansierar ofta en del av en total projektbudget. Om det inte i beslutsvillkoren framgår hur stor andel (anges oftast i procent) av upparbetade kostnader som vi står för, är regeln den att vi i samband med den löpande redovisningen betalar ut vår relativa andel av den totalt budgeterade projektfinansieringen.

Utbetalningar från oss sker mot redovisningar och rekvisitioner. Vi vill att redovisningen görs så att man kan följa de successivt upparbetade kostnaderna i förhållande till de ursprungliga budgetposterna.

Vi betalar ut i efterskott mot redovisade, vidimerade kostnader exklusive moms. Vidimeringen sker helst genom utdrag från projektägarens redovisning på projektnivå. Ett alternativ är att bifoga kopior av verifikationerna.

Var vänlig och ange alltid vårt referensnummer i samband med rapporter, redovisningar etc.

Ni avgör i vilken takt ni vill rekvirera bidraget. Kontakta oss om era önskemål.

Vi vill ha allt material digitalt.