Slutrapportering

I den förbindelse för bidrag som ni godkänt finns angivet ett sista datum för slutrapportering. Här kan också finnas datum för delrapporter.

Slutrapporten ska ge oss en samlad bild över hur projektet genomförts. Vi vill veta om de mål ni satte upp för projektet nåtts. Om ni inte nått dem, vill vi gärna veta om det finns någon/några förklaringar till detta.

Vi vill också veta om ni planerar någon fortsättning och hur den i så fall ser ut.

I slutrapporten ska det också finnas en sammanställning över de kostnader som uppkommit under projekttiden. Vi ser gärna att ni följer den budget som presenterades i ansökan så långt som det går. Kommentera och förklara gärna stora avvikelser från budget.

Vi vill också att ni redovisar hur projektet finansierades med namngiven finansiär och deras insats.

Ange alltid vårt ref-nr LF xx-yyy på de dokument ni skickar till oss.

Om projektet av någon anledning blir försenat vill vi att ni tar kontakt med oss.