Verksamhetsstrategi

GRUNDLÄGGANDE PRINCIP FÖR FONDENS EKONOMISKA ENGAGEMANG

Enligt stadgarnas §§ 2-4 är fondens ändamål att:

  • Främja företagsamhet inom bl a hantverk, småindustri, jord- och skogsbruk samt fiske.
  • Stödja åtgärder som är av gemensamt intresse för flera företag som exempelvis forskning, rådgivning, utbildning, försöksverksamhet, utredningar och marknadsundersökningar. Enskilda företag ska också om särskilda skäl finns, kunna få bidrag för täckande av kostnader som företaget kan antas inte kan bekosta själv
  • Fondens verksamhet ska tills vidare omfatta Norrbottens län samt i den mån det kan antas vara lämpligt även angränsande delar av nordligaste Sverige.

FONDENS MÅL
Längmanska företagarfondens verksamhet ska prioritera insatser som:

  • Stimulerar tillkomsten av nya produkter och företag
  • Stöder befintligt näringsliv med att skapa nya eller starkare affärsmöjligheter
  • Bidrar till framväxten av nya, uthålliga marknader
  • Främjar kompetens, innovativ förmåga och konkurrensförmåga hos länets företag
  • Stimulerar samverkan mellan företag och mellan företag och produktorienterad FoU

Fonden är självständig och proaktiv i sitt uppdrag som utvecklare av näringsliv och företagsstimulerande infrastruktur.

Läs mer: Strategi för Längmanska