Gröna näringar

Traktor

Foto: Hushållningssällskapet

Utveckling Öjebyn

I en förstudie ska behov och resurser för utveckling av ett landsbygdens innovationscentrum i Öjebyn undersökas närmare.  Visionen är att utveckla Öjebyns försöksstation till ett kreativt centrum där intressenter inom de gröna näringarna kan mötas. Hela verksamhetskedjan från forskning till marknad ska täckas, med ny inriktning på innovationsrelaterad verksamhet som pilotförsök, demonstration, försöksbäddar och miljöer för inkubatorsverksamhet. Öjebyn ska vara en arena där forskning och företagande kan mötas. Syftet är att underlätta för företag att vara med och definiera nya forskningsområden samt att ny kompetens och ny forskning snabbare når ut och genererar tillväxt i de gröna näringarna.

 

Rutt 616

Rutt 616På den södra sidan av Luleälven går den 33 km långa väg 616 genom ett flertal mindre byar i Luleå och Bodens kommuner. Det finns ett stort antal småföretag i området. Det finns möjligheter att utveckla och bevara de jordbruk och företag som finns idag och att öka antalet småföretag i området, visar den förstudie som genomförts hösten 2014. Småföretag har många gånger begränsade resurser för marknadsföring. En ambition med projektet är att stärka företagen genom att visa vilka möjligheter samordning kan ge och genom att skapa möjlighet till samverkan mellan företagen i byarna.

Några av delmålen är att öka antalet småföretag med närproducerade produkter samt stärka småskaligheten genom att öppna upp för nya attraktivare miljöer för att sälja de lokala produkterna, t ex via saluhall.net, lokalt belägna marknadsplatser och kanske i en framtid med egna butiker. För att få lönsamhet med lokala produkter krävs ett större underlag än vad närområdet kan ge. En satsning mot besöksnäringen, t ex genom att göra Södra Älvdalen till ett utflyktsmål för fyrkanten (Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn) men även mot övrig turism.

 

Nya matmarknader i norr

Projektets syfte är att öka kunskapen om närproducerat hos konsumenter, butiker, offentliga förvaltningar, restauranger och grossister och att öka försäljningen av norrbottniskt producerat livsmedel och därmed förbättra lönsamheten hos producenterna. Med hjälp av projektet hoppas LRF att kommunernas upphandlingar av lokalt producerat livsmedel ökar, att restaurangerna ökar andelen lokalproducerat i sina menyer, att grossister ökar sin andel av lokalproducerat livsmedel och att konsumenterna handlar mer lokalproducerat.

 

Ekologisk och konventionell kycklingproduktion i norra Sverige

CMG Management AB ska genomföra en förstudie och förankringsprocess kring en eventuell kycklingproduktion i norra Sverige. Deras tanke är att se om det är möjligt få till både ekologisk och konventionell produktion.