Entreprenörskap och affärsutveckling

Ett UF för alla – nätverk och företagande från skola till verklighet

uf-bild-1

Genom Ung Företagsamhets utbildningar får ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Det etablerade konceptet UF-företagande för gymnasieskolan innebär att eleverna under ett år får driva egna företag, så kallade UF-företag, och sälja verkliga varor och tjänster. Eleverna går igenom ett företags hela livscykel, start, drift och avveckling, och får på så sätt unik kunskap om och erfarenhet av företagande. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet och eleverna får tidigt inblick i vikten av nätverk.

Idag kommer 36 procent av länets UF-elever från Ekonomiprogrammet och Handels- och Administrationsprogrammet, vilket inte speglar verkligheten av elevfördelningen. Ser man på det totala antalet inskrivna elever vid gymnasieskolan i Norrbotten utgör dessa två program endast 9 procent tillsammans. UF Norrbotten vill i det här projektet göra en riktad insats till program där det traditionellt inte är många elever som startar UF-företag.

 

Venture Cup

Venture Cups syfte är att stimulera skapandet av nya företag med tillväxtpotential samt öka kunskapen och intresset för entreprenörskap i Norrbotten. Detta ska uppnås genom att arrangera Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sina affärsidéer och starta företag. Alla som lämnar in tävlingsbidrag i Venture Cups tävling får feedback av Venture Cups professionella nätverk bestående av 500 expert runt om i Sverige. Alla som tävlar har möjlighet att vinna upp till 260 000kr.

 

ABI, driftbidrag

Arctic Business Incubator, ABI har funnits i 10 år och har till uppgift att stödja skapande av skalbara exportbolag utifrån innovationer i regionen Skellefteå till Kiruna. ABI gör detta genom att jobba med innovatörer och entreprenörer och förbättra affärsmodeller, hitta kunder, hitta rätt kompetens till team i bolagen och säkra olika former av finansiering till bolagen. ABI tar emot affärsidéer från alla branscher, antagningskraven är att affärsidén är skalbar och har exportpotential. Affärsidéerna kommer från flera olika branscher såsom ITC, med-tech, clean-tech, industri och tjänsteföretag.

 

 

Go Business Tjänsteinkubator

LTU Business AB har tillsammans med andra innovationsstödjande aktörer konstaterat att i Luleå saknas en inkubator för de nystartade företag som har tjänsteinnovationer som affärsidé. Dessa företag har svårt att påvisa internationella tillväxtambitioner och passar därmed inte in i ABI:s verksamhet som fokuserar på skalbara affärsidéer. Dessa företag har dock ofta regionala tillväxtambitioner som är avgörande för regionens långsiktiga kompetensförsörjning och attraktionskraft.

Tillsammans med den etablerade inkubatorn Go Business i Piteå (en del av Piteå Science Park) har de konstaterat att deras metod och modell fyller ovanstående behov, men att det då krävs en vidareutveckling av verktyg och metoder för att framgångsrikt kunna stötta alla former av tjänsteinnovationer – något som både ABI och LTU Business har förmåga att leverera inom projektet. Go Business Tjänsteinkubators målgrupp är nyföretagare i Norrbotten med tjänsteinnovationer och här räknas även in de kulturella och kreativa näringarna. I Luleå kommer särskild hänsyn tas till företagare med spelidéer.

 

Utvecklingsnod Sápmiflata-002

Ávki AB har under några år varit verksam som affärsutvecklingspartner inom de samiska

Näringarna. Med hjälp av projektet avser de skapa en nod och fysisk plattform för samiskt näringsliv, där 8 – 15 samiska företag ska ingå. Med hjälp av nodens verksamhet ska befintliga företag utvecklas och nya företag etableras. Genom att ta vara på de samiska entreprenörernas engagemang är målet att skapa underlag och förutsättningar som krävs för att konkret installera/bygga en samisk nod. Noden ska ha flera funktioner, till exempel ha fysiska företagslokaler, vara ett samiskt affärsutvecklingscentrum, mötesplats, föreläsnings- och konferenslokaler, kontor för intresseorganisationer.

 

North Business Arena

Ett samarbetsprojekt mellan Expandum AB, Argentis AB, Strukturum i Jokkmokk AB, Arvidsjaurs kommun, Företagarna i Kiruna, Pajala kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun. Små kommuner har många gånger svårt att upprätthålla all den kompetens som kan behövas för att bistå företagen med stöd i deras utveckling. Projektet ska satsa på gemensam företagsutveckling, bland annat genom att nyttja varandras kompetenser.

 

MångVäx – Jämställd och jämlik konkurrenskraft i små och medelstora företag

Projektet är en fördjupning av en genomförd förstudie, där IUC, LTU och Plan Sju samarbetade. LTU driver ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt med jämställdhetsinsatser i mansdominerade näringar som gruva, skog, tillverkning och IT, vilket kommer till stor nytta i det här projektet. Projektet är ett jämställdhetsprojekt där likabehandling och ickediskriminering vävs in i alla delprocesser.

Teknik och industribranschen växer och utvecklas i Norrbotten vilket medför att flera företag ser att det blir svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Företagen vill gärna rekrytera fler kvinnor men att för få söker tjänster. Genom projektet vill IUC, LTU och Plan Sju få fler kvinnor att söka tjänster hos företag i mansdominerade branscher.

 

Företagsjouren i Övre Norrland 2016

Syftet med projektet är att hjälpa företag som har finansiella svårigheter. Hjälpen fås genom professionell rådgivning från auktoriserade revisorer, erfarna konkursförvaltare och privata affärskonsulter inom ett antal specialistområden. Alla företag som har finansiella svårigheter är välkomna att ta kontakt med Företagsjouren, det finns inget krav på medlemskap i någon medlemsorganisation. Företagens status och behov av typ av rådgivning bedöms och företaget hänvisas till lämplig rådgivare. Företaget får därefter tio timmars kostnadsfri rådgivning, vilket kan efter godkännande av Företagsjouren utökas med ytterligare 14 timmar. Företagarna Västerbotten Service AB är projektägare med Företagarna Norrbotten Service AB som samverkanspart.

 

Tillväxt i ägarledda företag

Projektet drivs av Almi Företagspartner Nord och syftar till att bredda styrelsekompetensen i ägarledda företag. Stora insatser har gjorts för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser, främst genom olika utbildningsinsatser och nätverksaktiviteter. I det här projektet läggs särskild vikt vid att synliggöra kvinnliga styrelseledamöter. Projektet vänder sig till ägarledda företag där breddad styrelsekompetens är den viktigaste åtgärden för att möta ett större och mer komplext utvecklingssteg.

Det primära syftet med projektet är att genom breddad styrelsekompetens skapa tillväxt och lönsamhet i ägarledda företag. Andra syften är att:

  • Stärka kopplingen extern kompetens och företagets affärer.
  • Bredda rekryteringsbasen till styrelser i ägarledda företag.
  • Utveckla rekryteringsprocessen till styrelser i ägarledda företag.

 

Connect North Businesses with Capital (CNBC)

Connect North Businesses with Capital avser att utveckla möjligheter för regionens (norra delarna av Finland, Norge och Sverige) tillväxtbolag att attrahera och nå nytt gränsöver-skridande tillväxtkapital (riskvilligt och annat kapital med syfte att nå tillväxt). I arbetet ligger att ta lärdom och dra nytta av de olika kompetenser och möjligheter som finns i de olika länderna. På det sättet avser projektet stärka tillväxtbolagens internationella konkurrenskraft och därmed deras potential att växa och anställa nya medarbetare.