Stadgar

Stadgar för stiftelsen Längmanska företagarfonden

1 § Längmanska. företagarfonden består av den med litt A. betecknade delen av den donation,
som finländske handlaren Erik Johan Längman genom testamente den 20 december 1859
upprättat till förmån för Sveriges alla stånd och folkklasser.

2 § Stiftelsen har till ändamål att främja företagsamhet, företrädesvis hantverk, slöjd,
småindustri, jordbruk, skogsbruk och fiske.

3 § Ur stiftelsen skall utgå bidrag till åtgärder av gemensamt intresse för ett flertal företagare,
såsom forskning, rådgivning, upplysning, yrkesutbildning, försöksverksamhet, utredningar
och marknadsundersökningar. Enskild företagare skall också, om särskilda skäl finns kunna
tilldelas bidrag för täckande av kostnader som det kan antas att han inte kan bekosta.

4 § Stiftelsens verksamhetsområde skall tills vidare omfatta Norrbottens län samt, i den mån det
är lämpligt med hänsyn till verksamhetens art och inriktning, angränsande delar av
nordligaste Sverige.

5 § Av stiftelsens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till fondkapitalet och
resterande del användas till utdelning och förvaltningskostnader.

6 § Bidrag ur stiftelsen beviljas av stiftelsens styrelse. Styrelsen äger befogenhet att initiera
handlingar som främjar stiftelsens syften.

7 § Styrelsen består av ordförande och fem övriga ledamöter utsedda för fyra år. Ordförande är
tills vidare landshövdingen i Norrbottens län eller vid förfall för honom länets länsråd. Av
övriga ledamöter utser länsstyrelsen i Norrbottens län en ledamot, som skall verka som
främjare av forskningsintressen och en ledamot, som skall verka som främjare av
lantbruksintressen. Resterande tre ledamöter skall utses en vardera av landstinget,
skogsvårdsstyrelsen och ALMI Företagspartner i Norrbotten AB. För varje ledamot utses i
enahanda ordning en suppleant.

8 § Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden så ofta som omständigheterna
kräver. Styrelsen är beslutsför då förutom ordföranden minst tre ledamöter är närvarande.
Såsom styrelsens beslut gäller den mening som företräds av flest ledamöter eller vid lika
röstetal den som ordföranden stödjer.

9 § Beslut om arvode och annan ersättning fattas av stiftelsens styrelse. Vid fastställande av
resekostnadsersättning och traktamente skall det resereglemente som gäller inom
avtalsområdet tillämpas.

10 § Styrelsen förvaltar fondmedlen och verkställer de utbetalningar som beslutas.

11 § Styrelsen utser en revisor. Riksrevisionsverket har därjämte rätt att utse en revisor samt en
revisorssuppleant.

12 § I frågor ej reglerade i stiftelsens stadgar gäller vad som sägs i stiftelselagen.