Övriga näringar

Testa & CE

Arjepole systems AB utvecklar tillsammans med Nordperf AB ett nytt mitträckessystem för ökad säkerhet på vägarna. I projektet sker fortsatt utveckling av räckessystemet och tester genomförs vid VTI i Linköping samt att SP i Borås ska göra CE-certifiering av systemet. En certifiering är nödvändig för att räckessystemet får användas på vägarna.

 

Partnerskap i den digitala industrin (PIDDI)

The Node Pole är namnet på den region som marknadsförs för datacenter av det gemensamma sälj- och marknadsbolaget North Sweden Datacenter Locations AB. Bolaget ägs av kommunerna Luleå, Boden och Piteå samt Norrbottens läns landsting och Luleå Näringsliv AB.

The Node Pole har under flera år byggt relationer med de globalt starkaste och de främsta svenska bolagen inom datacenterbranschen. Genom projektet har The Node Pole Alliance kunnat skapas i syfte att engagera företag inom leverantörsledet till att dels stärka regionens erbjudanden till nya datacenteretableringar, dels utveckla sina egna erbjudanden och dels ge The Node Pole en mycket större marknadstillgång genom allianceföretagens egna nätverk. Idag finns 83 företag i The Node Pole Alliance varav samarbetet formaliserats med 20 stycken. Projektets mål var att totalt nå 15 st företag och har vida överträffats.

Etablera Raw MatTERS Northern CLC

Sverige står inför en unik möjlighet att etablera en nod med säte i Luleå inom EU:s största innovationssatsning någonsin inom råvaror, EIT RawMaterials. Det industridrivna konsortiet består av 116 partners; global industri, världsledande forskningsinstitut och universitet från 12 länder.  Etableringen av noden i Luleå, med sin excellens inom primära råvaror och implementering av ICT, har ett brett stöd och en enorm internationell innovationspotential. Luleå Tekniska Universitet är ’hosting organisation’ för noden.​

 

Fler internationella affärer till Norrbotten

Investeringar i Norrbotten AB har genom probleminventerings- och förankringsarbete bland annat i samarbete med Västerbotten Investment Agency och genom ett pilotprojekt kartlagt och identifierat företagens behov. Projektet kommer att inrikta sig mer fokuserat på vissa branscher och kluster, som de ska identifiera i samråd med till exempel IUC, ALMI, Företgarna och Norrbottens Handelskammare.

För att möjliggöra fler internationella affärer avser de med projektet bland annat att:

  • Identifiera lokala investeringsfördelar/möjligheter inom prioriterade affärsområden.
  • Initiera fler klustrade affärsområden
  • Tillföra fler specialisttjänster för affärsavslut och internationella partnerskap.
  • Utökade internationella nätverk.
  • Skapa en gemensam marknadsförings- och kommunikationsstruktur för att attrahera fler investeringar till norra Sverige.8