Rapporter/Redovisning

I den förbindelse för bidrag som ni undertecknat kan det finnas datum för delrapporter. Ni ska då senast detta datum till oss lämna en delrapport. Rapporten ska innehålla en beskrivning av verksamheten under aktuell period och även ge en bild över kostnader och intäkter under denna period.

Om ni önskar få medel utbetalda som del av det anslag ni beviljats, och detta inte sammanfaller med datum för rapportering i förbindelsen, vill vi alltid ha en rapport över projektläget samt en ekonomisk sammanställning för perioden.

Om ni inte kan lämna rapport i tid ska ni meddela oss detta. Ange alltid vårt ref-nr LF xx-yyy i de dokument ni skickar till oss.